FORGOT YOUR DETAILS?

Wettelijke waarschuwing

1. Identificatiegegevens

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. De volgende gegevens worden hieronder weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is hotelruralfuentelateja.com met het adres voor deze doeleinden op Complejo Fuente la Teja 1 - CP 18160 Guejar Sierra (Granada), C.I.F-nummer: B19679000. Contact e-mail: info@fuentelateja.com van de website.

2. Gebruikers

De toegang tot en / of het gebruik van dit portaal van hotelruralfuentelateja.com, de maker van de website, schrijft de voorwaarde toe van GEBRUIKER, die op basis van genoemde toegang en / of gebruik de Algemene gebruiksvoorwaarden die hier worden vermeld, aanvaardt. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de algemene contractvoorwaarden die in hun geval dwingend zijn.

3. Gebruik van de portal

Fuentelateja.com biedt toegang tot een veelvoud aan informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet van de maker van de website hotelruralfuentelateja.com of diens licentiegevers waartoe de GEBRUIKER mogelijk toegang heeft. De GEBRUIKER neemt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. In genoemd register is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van ware en wettige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbinden er zorgvuldig en vertrouwelijk gebruik van te maken.

4. Gegevensbescherming

hotelruralfuentelateja.com maker van de website voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens, koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de voorschriften voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere voorschriften goedkeurt te allen tijde van kracht en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Om dit te doen, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij hotelruralfuentelateja.com, zal het de gebruiker informeren over het bestaan en de acceptatie van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van hun gegevens in elk geval, en u over de verantwoordelijkheid van het aangemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke persoon, de mogelijkheid om uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de mededeling van gegevens aan derden, indien van toepassing.

Evenzo informeert hotelruralfuentelateja.com, de maker van de website, dat deze voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal hij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden op elk moment.

5. Intellectuele en industriële eigendom

hotelruralfuentelateja.com, de maker van de website door zichzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de elementen die deze bevatten (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van hotelruralfuentelateja.com of zijn licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Intellectuele Eigendomswet is de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van alle of een deel van de gegevens uitdrukkelijk verboden. Inhoud hiervan website, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met elk technisch middel, zonder toestemming van hotelruralfuentelateja.com. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van hotelruralfuentelateja.com te respecteren. U kunt de elementen van het portaal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium, zolang het maar is uniek en exclusief, voor persoonlijk en privégebruik. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beschermingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de hotelruralfuentelateja.com-pagina's zijn geïnstalleerd.

6. uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

hotelruralfuentelateja.com is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van het portaal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks alle noodzakelijke technologische maatregelen om dit te voorkomen.

7. Wijzigingen

hotelruralfuentelateja.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen aan te brengen die zij passend acht op haar website, waarbij zowel de inhoud en de diensten die via haar worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of op uw portaal worden gepresenteerd, kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen.

8. Links

In het geval dat er links of hyperlinks worden gemaakt naar andere internetsites namens het domein, zal hotelruralfuentelateja.com geen enkele vorm van controle uitoefenen over die sites en inhoud. Hotelruralfuentelateja.com aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die toebehoort aan een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie op de website. in een van dergelijke hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.

9. Recht op uitsluiting

hotelruralfuentelateja.com behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of door een derde de toegang tot het portaal en / of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te trekken aan gebruikers die deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleven.

10. Algemeen

hotelruralfuentelateja.com zal de schending van deze voorwaarden, evenals elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal, vervolgen en alle civielrechtelijke en strafrechtelijke acties uitvoeren die daarmee volgens de wet overeenkomen.

11. Wijziging van de huidige voorwaarden en duur

hotelruralfuentelateja.com kan op elk moment de voorwaarden die hier worden bepaald, wijzigen, naar behoren gepubliceerd zoals ze hier verschijnen.

De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden hangt af van hun blootstelling en zal van kracht zijn totdat ze door anderen naar behoren zijn gepubliceerd.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen hotelruralfuentelateja.com en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Granada.

TOP